Název Status práce
Srovnání frekventistického a Bayesovského přístupu k analýze čtyřpolních tabulek Volná
Diskrétní dynamické systémy v genetice Volná
Fraktály ve výtvarném umění. Volná
Chaotická zobrazení Volná
Lineární diferenční rovnice ve finančnictví Volná
Teorie her a její aplikace Volná
Fourierova transformace a její použití Volná
Numerický výpočet vícerozměrných integrálů Volná
Ortogonální polynomy a jejich použití Volná
Řešení okrajových úloh metodou střelby Volná
Urychlení konvergence metod pro řešení nelineárních rovnic Volná
Aplikace pro podporu výuky základního kurzu statistiky Volná
Aplikace pro podporu výuky základního kurzu z pravděpodobnosti Volná
Míry reliability a validity testu Zadaná
Pokročilé grafické metody v R Volná
Práce s rovnicemi na základní škole Zadaná
Shluková analýza dat smíšeného typu Volná
Statistická analýza průběhu insolvenčního řízení Zadaná
Sweave - propojení LaTeX a R Zadaná
Tak takhle ne - vztah mezi korelací a kauzalitou Volná
Základní elementy metod prostorově vážené analýzy dat Volná
Analýza kovariancí a její aplikace Volná
Intervalové odhady pro relativní četnost Volná
Kvantilová regrese a její aplikace Zadaná
Statistická analýza vybraného datového souboru Rezervovaná
Statistická analýza vybraného datového souboru 2 Rezervovaná
Analýza spektroskopických dat Volná
Automatická detekce síťových struktur v obraze Volná
Benfordův zákon Volná
Dva přístupy k modelování difuse: celulární automaty a diferencíální rovnice Volná
Metody detekce a automatického zpracování obrazu Volná
Tajemství moravského vokálu Volná
Velmi uvítám, pokud přijdete sami s návrhem, co byste chtěli dělat Volná
Analýza závislostí u pohybových aktivit Volná
Detekce odlehlých dat v koncentracích Zadaná
Funkcionální analýza chůze Volná
Jak na podíly s analytickou geometrií Zadaná
Jsi to co jíš aneb statistická analýza složení jídla Volná
Krásná grafika v R: knihovna ggplot2 Zadaná
Lasso regrese Zadaná
Modelování závislostí proměnných pomocí kopulí Zadaná
Na těhotenskou cukrovku s funkcionální analýzou dat Volná
Regresní analýza s kompozičními vysvětlovanými proměnnými Zadaná
Rozhodovací stromy a jejich aplikace Zadaná
Shlukování pomocí nehierarchických metod Zadaná
Singulární rozklad matice a jeho vztah k metodě hlavních komponent Zadaná
Statistická analýza kompozičních dat pomocí knihovny „compositions“ softwaru R Zadaná
Trocha matematiky z Googlu Zadaná
Vizualizace mnohorozměrných dat s R Zadaná
Za lepšími modely s resamlingovými metodami Volná
Aplikace Baireovy věty Volná
Důkazy divergence harmonické řady Zadaná
Funkce první Bairovy třídy Zadaná
Humor v matematice jako nástroj jejího pochopení Volná
Jak používat Zornovo lemma Volná
Korovkinova věta a její důsledky Volná
Malé množiny Volná
Sčítací metody (nejen) pro divergentní řady Volná
Tauberovské věty a jejich aplikace Volná
Téma na přání z matematické analýzy Volná
Výuková metoda Sergeho Langa Volná
BB algoritmus pro metodu největšího spádu Volná
Interpolace v R^2 Zadaná
Metoda nejmenších čtverců v matematickém softwaru R. Zadaná
Numerická integrace Zadaná
QR rozklad a jeho využití. Zadaná
Zobecněná metoda minimálních reziduí Volná
Diagonální předpodmínění v metodě konjugovaných gradientů Zadaná
Metody interpolace funkcí dvou proměnných Zadaná
Metody řešení soustav rovnic s vícediagonálními maticemi Zadaná
Podmínky optimality a jejich aplikace Zadaná
Praktické ověřování pozitivní definitnosti matic Zadaná
Řešení pozitivně semidefinitních soustav rovnic Zadaná
Výpočet nosníku metodou sítí Zadaná
Analýza střední délky života ve vybraných zemích Zadaná
Pojistné podvody Zadaná
Simulační metoda Latin Hypercube Sampling Volná
Ekonomické dynamické modely Zadaná
Epidemické dynamické modely Zadaná
Kolmogorovovy populační modely Zadaná
Oscilátory Zadaná
Populační dynamické modely Zadaná
Rotující kyvadlo Zadaná
Existence řešení diferenciálních rovnic 1. řádu s časovou singularitou Volná
Funkce s derivacemi jejichž řád je reálné číslo Volná
Kužel ve funkcionální analýze a jeho použití Volná
Věty o pevném bodě pro slabě kontraktivní zobrazení a jejich použití Volná
Věty o střední hodnotě v reálné a komplexní analýze Volná
Věty pro kontraktivní operátory v uspořádaných množinách a jejich použití Volná
Vlastnosti řešení singulárních diferenciálních rovnic 1. řádu závislých na parametru Volná
Aplikace diferenciálních rovnic s impulzy v pevných časech Volná
Téma dle přání Volná
Využití matematického softwaru k výpočtu Greenových funkcí Volná
Analýza statistik návštěvnosti českých hokejových stadionů Zadaná
Demokracie 2.1 a jiné volební systémy Zadaná
Google doodles pohledem statistika Zadaná
Hlasujte pro vítěze – analýza výsledků hlasování přes internet Zadaná
Kolik losů je vsazeno ve Sportce? Zadaná
Regrese v Bayesovské statistice Volná
Statistika a kauzalita Volná
Analýza investičních strategií Zadaná
Difuze a její modelování Rezervovaná
Identifikace kritických hran v silniční síti Volná
Identifikace typu silničních pruhů pomocí machine learning Volná
Inverzní problémy pro diferenciální rovnice Zadaná
Inverzní problémy v lineární algebře Zadaná
Inverzní úlohy Zadaná
Použití technické analýzy při investování do indexových fondů Zadaná
Numerické metody pro řešení diferenciálních rovnic se zpožděním. Volná
Optimalizace užitím Optimalizačního toolboxu v Matlabu. Volná
Přesné algoritmy pro řešení úlohy obchodního cestujícího. Volná
Řešení okrajových úloh metodou kolokace. Volná
Toky v sítích. Volná
Úloha dopravy oklikou a další modifikace dopravní úlohy. Zadaná
Základní způsoby paralelizace numerických výpočtů. Volná
Název Status práce
Analýza textů pomocí Hurstova exponentu Volná
Analýza textů pomocí ljapunovských exponentů Volná
Shody a rozdíly v přístupech k fraktálům Volná
Věty o pevných bodech pro expanzivní zobrazení Volná
Numerické řešení diferenciálních rovnic s impulzy Volná
Wavelety a jejich použití na řešení diferenciálních rovnic Volná
Prostorově vážená regresní analýza Volná
R balíček pro zpracování Eye-tracking dat Volná
Shluková analýza dat smíšeného typu Volná
Statistická analýza cirkulárních dat Volná
Kalmanův filtr a jeho aplikace Zadaná
Modely analýzy přežití s časově závislými prediktory a jejich aplikace Zadaná
Modely se smíšenými efekty a jejich aplikace Volná
Odhady kuželoseček a kvadrik Zadaná
Statistická analýza vybraného datového souboru Volná
Statistická analýza vybraného datového souboru 2 Volná
Modelování pohybu tekutin v porésním prostředí Volná
Velmi uvítám, pokud přijdete sami s návrhem, co byste chtěli dělat Volná
Alternativní přístupy ke statistické analýze kompozičních dat Zadaná
Bayesovské metody s Bayesovými prostory Zadaná
Detekce odlehlých hodnot v distribučních datech Volná
Funkcionální regresní model s kompoziční vysvětlující proměnnou Zadaná
Korelační analýza kompozičních dat v souřadnicích Zadaná
Metody klasifikace Zadaná
Metody robustní vůči prvkovým odlehlým hodnotám Zadaná
Metody strojového učení s kompozičními daty Volná
Regresní analýza pomocí metody dílčích nejmenších čtverců Zadaná
Vážené bilance a jejich aplikace Volná
Vícerozměrná analýza symbolických dat Zadaná
Aplikace funkcionální analýzy v ekonomii dle vlastního výběru Volná
Bairovské funkce a jejich vlastnosti Volná
Splajny v metodě nejmenších čtvreců Volná
Matematická formulace a řešení kontaktních úloh pro nosníky a desky Zadaná
Řešení variačních úloh pomocí metody rozšířených langrangiánů Zadaná
Variační principy a optimalizace v úlohách výpočetní mechaniky Zadaná
Fuzzifikace agregačních operátorů Volná
Fuzzy modely skupinového rozhodování Zadaná
Modelování extrémních škod v pojištění Zadaná
Systémy přibližné dedukce Zadaná
Impulsní okrajová úloha pro obyčejné diferenciální rovnice Zadaná
Impulsní počáteční úloha pro obyčejné diferenciální rovnice Zadaná
Matematické modelování a integrální rovnice Zadaná
Stabilní a nestabilní variety planárních dynamických systémů Zadaná
Dirichletova okrajová úloha pro diferenciální rovnice se silnou singularitou v časové proměnné Volná
Okrajové úlohy v rezonanci pro frakcionální diferenciální rovnice Volná
Impulzní diferenciální rovnice na polopřímce Volná
Téma dle přání Volná
Funkcionální ANOVA Volná
Trendy ve spotřebě alkoholu v České republice a okolních zemích Zadaná
Zobecněné lineární modely se smíšenými efekty s aplikací ve výzkumu HIV Zadaná
Identifikace živých objektů na fotkách Volná
Optimalizace postupu napojování komponent v rozpadlé silniční síti Zadaná
Použití stochastických algoritmů při analýze rozpadu silniční sítě Volná
Heuristiky pro řešení VRPTW. Zadaná
Nespojitá Galerkinova metoda. Volná
Paralelní metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Volná
Přesné algoritmy pro řešení VRP. Volná
Rychlé trasovací algoritmy pro výpočet světelné stopy reflektoru. Volná