Optimalizace užitím Optimalizačního toolboxu v Matlabu.

Vedoucí práce RNDr., Pavel Ženčák, Ph.D.
Název práce Optimalizace užitím Optimalizačního toolboxu v Matlabu.
Typ práce Bakalářská
Status práce Volná
Popis práce

V matematické úloze optimalizace hledáme takové hodnoty proměnných (buď z celého prostoru nebo z množiny popsané omezujícími podmínkami), pro které daná účelová funkce nabývá minimální nebo maximální hodnoty. Na optimalizační úlohu vede mnoho praktických i teoretických úloh, např.

  • v ekonomických aplikacích lze například minimalizovat náklady, maximalizovat zisk, apod.
  • při modelování fyzikálních jevů je často hledán například stav s minimální energií

Matlab poskytuje v Optimalizačním toolboxu řadu funkcí pro řešení různých optimalizačních úloh. Úkolem bude je popsat a demonstrovat jejich použití na příkladech.