Bakalářské obory

Na bakalářský obor Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví se konají přijímací zkoušky, jejichž obsahem je matematika v rozsahu učiva gymnázia. Přijímací zkoušky nemusí dělat ti uchazeči, kteří mají na střední škole průměr z matematiky menší nebo roven známce 2. Do průměru se započítávájí pouze známky z výročních vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy, nezapočítává se maturita, u maturantů v roce 2016 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení. O prominutí přijímacích zkoušek je však nutno požádat písemně zároveň s podáním přihlášky a to spolu se zkrácenou verzí elektronické přihlášky ke studiu!

 

Přijímací zkouška bude probíhat formou písemného testu, přičemž nebudou povoleny kalkulačky ani tabulky. Testové příklady budou zaměřeny zejména na ověření následujících dovedností: úprava algebraických výrazů, práce s absolutní hodnotou, znalost základních elemetnárních funkcí, řešení rovnic a nerovnic, řešení slovních úloh, transformace grafu funkce. Vzor příkladů, které se mohou objevit v přijímacím testu, je k nahlédnutí zde. Můžete také nahlédnout do úloh z přijímací zkoušek pro rok 2016/2017 a také do jejich vzorového řešení.


Na specializace Data Science a Průmyslová matematika bakalářského studijního programu Aplikovaná matematika se konají přijímací zkoušky, jejichž obsahem je matematika v rozsahu učiva gymnázia.
Možnost prominutí příjímacích zkoušek u uchazečů, kteří splňují aspoň jednu z následujících podmínek:

  • průměr známek na střední škole z matematiky <= 2 a současně alespoň tři ročníky matematiky. Do průměru se započítávají pouze známky z výročních vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy, nezapočítává se maturita, u maturantů se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení.
  • zkouška z Obecných studijních předpokladů nebo z Matematiky v rámci Národní srovnávací zkoušky s minimálním percentilem 90
  • splnění výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky Matematika+

 

 

Magisterské navazující obory

Na magisterský navazující obor Aplikace matematiky v ekonomii jsou bez přijímací zkoušky přijímáni absolventi bakalářských studijních oborů Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika, Matematika a její aplikace, jinak je přijímací zkouška v rozsahu závěrečné zkoušky těchto oborů.

Na magisterský navazující obor Matematika a její aplikace jsou bez přijímací zkoušky přijímáni absolventi bakalářského studijního oboru Matematika a její aplikace, jinak v rozsahu závěrečné zkoušky tohoto oboru.

Další informace

Více informací o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc v akademickém roce 2020/21 najdete zde. Seznam oborů na celé UP Olomouc najdete zde.