Splajny v metodě nejmenších čtvreců

Vedoucí práce doc. RNDr., Jitka Machalová, Ph.D.
Název práce Splajny v metodě nejmenších čtvreců
Typ práce Diplomová
Status práce Zadaná
Popis práce

Diplomová práce se bude zabývat použitím splajnů v metodě nejmenších čtverců. Zaměří se také na optimální počet uzlů splajnu a jejich polohu, přičemž bude využito metod nelineárního programování.