Statistické modelování

Výzkumníci: Karel Hron, Kamila Fačevicová, Eva Fišerová, Ondřej Vencálek

V naší skupině se zabýváme především studiem lineárních regresních modelů a statistickou analýzou kompozičních dat, ačkoli mají u nás nedílné zastoupení i další obory statistiky, například statistická analýza tzv. hloubky dat. Regresní analýza, která má tradičně široký okruh aplikací zejména v přírodních vědách (fyzika, chemie, biologické obory, atd.), se zabývá studiem vztahů mezi proměnnými a umožňuje pomocí statistického usuzování (např. testování statistických hypotéz) zodpovědět řadu souvisejících otázek týkajících se ohodnocení vlivu vstupních (nezávislých) proměnných na výstupní (závislé) proměnné. Statistická analýza kompozičních dat je nová oblast statistiky, která rozvíjí systematický přístup pro zpracování dat nesoucích relativní informaci (speciálně procentuální nebo proporcionální data, ale typicky též výstupy měření koncentrací chemických nebo geologických veličin). Dosavadní výsledky ukazují na velký potenciál tohoto přístupu při statistickém zpracování datových souborů nejen z oblastí přírodních věd, ale též ekonomiky nebo společenských věd (sociologie, demografie). Úzce spolupracujeme s odborníky z aplikací, např. metrologie, geologie (včetně účasti na zpracování dat z mezinárodního geologického projektu GEMAS, mapujícího složení půd v Evropě, viz obrázek), analytické chemie, medicíny a biomedicínského výzkumu (Biomedreg) a jsme otevřeni navazování dalších kontaktů se všemi, kteří se ve své praxi setkávají se statistickým zpracováním datových souborů.

 

Geologické složení půd v severní Evropě s vyznačením odlehlých pozorování

Zobrazení odlehlých pozorování geologického složení půd v severní Evropě pomocí spojnicového grafu

Geologické složení půd v severní Evropě s vyznačením odlehlých pozorování (nahoře), jejich zobrazení pomocí spojnicového grafu (dole).

Filzmoser, P., Hron, K., Reimann, C. Interpretation of multivariate outliers for compositional data. Computers & Geosciences, 39 (2012), 77-85.