Základy statistického zpracování dat

14. - 18. 5. 2018

Učebna 5.007, 5. podlaží budovy PřF, 17. listopadu 12, Olomouc

Program kurzu

 • Úvod do statistického zpracování dat
  • Seznámení se s obsahem kurzu
  • Ukázka statistických analýz reálných dat
 • Základy obsluhy vybraného statistického programu
  • Seznámení se s prostředím
  • Načtení dat, různé typy vstupů
  • Tvorba nové datové tabulky, vkládání a upravování dat
  • Možnosti grafických výstupů
  • Export výsledků
 • Popisná statistika
  • Typy proměnných
  • Rozdělení četností
  • Míry polohy a variability
  • Regrese a korelace
  • Vizualizace dat (jednorozměrných, dvourozměrných, vícerozměrných)
  • Normální rozdělení a ověření normality dat
 • Náhodná veličina a její rozdělení pravděpodobnosti
 • Základní diskrétní a spojitá rozdělení pravděpodobnosti
 • Odhady parametrů a intervaly spolehlivosti
  • Odhad střední hodnoty a směrodatné odchylky
  • Interval spolehlivosti pro střední hodnotu a směrodatnou odchylku
  • Bodový odhad a interval spolehlivosti pro relativní četnost
 • Testování hypotéz
  • Úvod do testování hypotéz
  • Jednotlivé kroky testování hypotéz, interpretace výsledků
 • Porovnání dvou populací
  • Inference pro rozdíl středních hodnot dvou populací
  • Inference pro rozdíl mezi relativními četnostmi dvou populací
  • Párová data
 • Porovnání více populací
  • Test shody středních hodnot 3 a více populací
 • Alternativa k předpokladu normality: neparametrické metody
  • Znaménkový test, Wilcoxonovy testy
  • Kruskalův-Wallisův test
 • Regresní analýza
  • Regresní přímka, testy regresních parametrů
  • Vícenásobná regrese, hodnocení kvality regrese
 • Diskuse nad reálnými datovými soubory
 • Individuální konzultace k problematice zpracování reálných datových souborů

Obsah kurzu může být modifikován na základě potřeb a přání účastníků nebo podle úrovně znalostí.

Lektoři: Kamila Fačevicová, Eva Fišerová, Tomáš Fürst, Karel Hron a Ondřej Vencálek

Zpět na obecné informace o kurzu.

 


Kurz je financován z prostředků projektu OP VVV - Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337