Intenzivní rozvoj počítačových technologií a výpočetních metod během posledních desetiletí umožnil implementaci nových matematických přístupů v nejrůznějších odvětvích, zejména v přírodních vědách, ale také v inženýrství, ekonomii, medicíně, společenských vědách a dalších. Můžeme tak sledovat nové typy matematických modelů pro popis a simulaci reálných systémů, jejich vlastností a chování, společně s užitím komplexních statistických metod pro jejich vyhodnocení. Požadavky pracovního trhu na experty z oblasti matematického a počítačového modelování, statistiky a zpracování dat či strojového učení přitom stále rostou a jeví se tak potřebné toto reflektovat též odpovídající přípravou expertů v rámci vysokoškolského vzdělávání.

Tento cíl sleduje také projekt ACES "Applied Computing in Engineering and Science" (544609-Tempus-1-2013-AT-Tempus-JPCR), realizovaný v období od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2016, který si prostřednictvím vytvoření nového navazujícího studijního oboru "Applied Computing" klade za cíl přispět ke zvýšení úrovně vysokoškolského vzdělávání v Ruské federaci a Bělorusku a k lepší integraci jejich vzdělávacích institucí do evropského vzdělávacího systému. Do projektu jsou kromě UP, potažmo Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecké fakulty, zapojeny další čtyři univerzity ze zemí Evropské unie (Vienna University of Technology, University of Wuppertal, KU Leuven, Technical University of Lisbon). Na straně východoevropských partnerů se pak jedná o pět předních vzdělávacích institucí (Tomsk Polytechnic University, Siberian Federal University Krasnoyarsk, Belarusian State University Minsk, Belarusian National Technical University Minsk a Yanka Kupala State University of Grodno).

 

Během přípravy tohoto projektu byla nejprve provedena analýza studijních programů z oblasti matematického a počítačového modelování aktuálně realizovaných partnerskými univerzitami v Ruské federaci a Bělorusku. Studie odhalila některé slabé stránky těchto programů, například chybějící interdisciplinaritu, nedostatky v propojení mezi teorií a praxí, nedostatky v implementaci moderních didaktických metod, částečně též zastaralé vybavení a software a další. Zmíněné aspekty vedly členy projektového týmu k využití jejich know-how a zkušeností pro vytvoření moderního navazujícího oboru orientovaného na matematické a počítačové modelování, který bude realizován na partnerských univerzitách v Rusku a Bělorusku. Obor "Applied Computing" tak zahrnuje pět bloků zaměřených na získání potřebných znalostí z matematického modelování, numerické matematiky a statistické analýzy, to vše včetně softwarové implementace. Prostředky získané v rámci projektu Tempus za tímto účelem umožňují též provést modernizaci vybavení potřebného pro efektivní výuku a učení, stejně jako publikaci nových studijních materiálů.

 

Projekt ACES tak přispívá nejen ke komplexní přípravě odborníků pro praxi, ale také k rozvoji tolik potřebných vztahů mezi západo- a východoevropskými vysokoškolskými institucemi, které jsou příslibem hlubší spolupráce také po skončení realizace projektu.