Vizualizace mnohorozměrných dat s R

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Vizualizace mnohorozměrných dat s R
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Vizualizace mnohorozměrného datového souboru je základním nástrojem průzkumové statistické analýzy, kdy si chceme udělat představu o struktuře dat, resp. o vztazích mezi proměnnými. Cílem bakalářské práce bude na názorných příkladech seznámit s užívanými grafickými prostředky pro vizualizaci mnohorozměrných dat s využitím statistického softwaru R a provést jejich případné srovnání.