Struktura kriminálních činů pohledem logpodílové metodiky

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Struktura kriminálních činů pohledem logpodílové metodiky
Typ práce Diplomová
Status práce Zadaná
Popis práce

Data týkající se struktury kriminálních činů jsou typickým příkladem dat nesoucích relativní informaci, tzv. kompozičních dat, pro jejichž statistickou analýzu je typické jejich vyjádření v logpodílových souřadnicích. Cílem diplomové práce bude zpracovat konkrétní datový soubor tohoto typu užitím pokročilých metod mnohorozměrné statistiky ve vhodných souřadnicových reprezentacích, které povedou k jednoduché interpretaci získaných výsledků.