Regresní analýza pomocí metody dílčích nejmenších čtverců

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Regresní analýza pomocí metody dílčích nejmenších čtverců
Typ práce Diplomová
Status práce Zadaná
Popis práce

Metoda dílčích nejmenších čtverců má široké využití v případech, kdy je v datovém souboru více proměnných než pozorování, a nelze tedy při regresní analýze použít standardní metodu nejmenších čtverců. Úkolem diplomové práce bude zejména studium aplikačního potenciálu uvedené metody a tento demonstrovat pomocí statistického softwaru R na konkrétních příkladech.