Lasso regrese

Vedoucí práce prof. RNDr., Karel Hron, Ph.D.
Název práce Lasso regrese
Typ práce Bakalářská
Status práce Zadaná
Popis práce

Pro kvantitativní vyjádření vztahu mezi vysvětlovanou proměnnou a mnoha vysvětlovanými proměnnými (což je typické např. v metabolomice) je zapotřebí použít nástroje, které zjednoduší interpretaci výsledných parametrů. Cílem bakalářské práce je seznámit se lasso regresí a jejím využitím při zpracování metabolomických dat.