Vyrovnávací kurzy matematiky

V roce 2022 se kurzy nekonají.

S matematikou se v různě formě setkávají studenti snad všech oborů, které Přírodovědecká fakulta UP nabízí. Nemusí jít zrovna o hlavní předmět, a přesto dokáže některé ze studentů pěkně potrápit. Paradoxně největší problémy jsou způsobeny nedostatečnými znalostmi středoškolské matematiky. Na základech, které chybí, lze pak jen těžko stavět.

Proto nabízíme studentům nastupujícím do prvních ročníků PřF UP Vyrovnávací kurzy matematiky. Jde o pět kurzů, které budou probíhat vždy v pátky odpoledne. V rámci těchto kurzů bude opakována a procvičována středoškolská matematika: algebraické výrazy, rovnice, nerovnice, logaritmické a exponenciální funkce, analytická geometrie a goniometrie.  První z těchto kurzů začne v pátek 20. 8. 2021, poslední kurz proběhne v pátek 17. 9. 2021.

Tyto kurzy budou vedeny zkušenými lektory z naší katedry a jsou určeny především těm uchazečům o studium, kteří cítí nedostatky ve svých znalostech SŠ matematiky a chtějí být na studium na VŠ více připraveni.

Všechny nabízené kurzy jsou zdarma. Je možno se přihlásit na všechny, nebo i pouze na jeden z nabízených kurzů. Přihláška je k nalezení zde. Podrobný rozpis kurzů je niže na této stránce nebo v tomto souboru.

Všichni zájemci jsou vítáni!

 

Kurzy byly vytvořeny v rámci projektu Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce - CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337.

 

Harmonogram pro rok 2021

20. 8. 2021 Algebraické výrazy, 10:00 - 11:30,13:00 - 14:30

Přednášející: RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D.

Obsah kurzu: Rozklad mnohočlenů, úprava algebraických výrazů, složené zlomky, práce s mocninami a odmocninami, dělení polynomu polynomem, práce s faktoriálem a kombinačními čísly, vyjádření neznámé ze vzorce

 

27. 8. 2021 Rovnice a nerovnice, 10:00 - 11:30,13:00 - 14:30

Přednášející: Mgr. Jana Radová

Obsah kurzu: Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, soustavy rovnic a nerovnic

 

3. 9. 2021 Analytická geometrie, 10:00 - 11:30,13:00 - 14:30

Přednášející: Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D.

Obsah kurzu: Různé rovnice přímky, směrnice přímky, polohové úlohy a metrické úlohy v rovině; analytická geometrie kuželoseček - kružnice, parabola, hyperbola, elipsa, vzájemná poloha přímky a kuželosečky; množiny bodů v rovině zadány rovnostmi a nerovnostmi

 

10. 9. 2021 Exponenciály a logaritmy, 10:00 - 11:30,13:00 - 14:30

Přednášející: Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D.

Obsah kurzu: Exponenciální funkce, exponenciální rovnice a nerovnice, logaritmická funkce, logaritmické rovnice a nerovnice

 

17. 9. 2021 Goniometrie, 10:00 - 11:30,13:00 - 14:30

Přednášející: Mgr. Jana Radová

Obsah kurzu: Definice goniometrických funkcí, jejich grafy, vztahy mezi funkcemi, algebraické výrazy s goniometrickými funkcemi, goniometrické rovnice a nerovnice

 

 

 

 Všechny kurzy proběhnou v online formě prostřednictvím platforem MS Teams nebo Zoom. 

Kontakt: iveta.bebcakova@upol.cz

 

 


Kurz je financován z prostředků projektu OP VVV - Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337