Doktorské studium čtyřleté - program Aplikovaná matematika

doktorandské studium

Čtyřleté doktorské studium programu Aplikovaná matematika je určeno pro studenty se zájmem o vědeckou práci v aplikované matematice nebo o výzkum a vývoj na vysoké matematické úrovni. Obsah doktorského studia je individuální a závisí na tématu dizertační práce. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky nabízí témata zaměřena zejména na následující oblasti: (a) problémy regresních modelů se složitými strukturami, statistické modelování a statistická analýza kompozičních dat ve své mnohorozměrné či funkcionální podobě se širokým spektrem aplikací; (b) úlohy optimálního řízení a tvarové optimalizace, problémy aproximace a interpolace funkcí a dat. Při realizaci doktorského studia katedra spolupracuje s odborníky z jiných univerzit a Akademie věd. Součástí studia je zahraniční stáž.

Zájemce o studium tohoto oboru prosíme, aby kontaktovali granta studijního programu doc. RNDr. Karla Hrona Ph.D.

Obecné informace o tom, co od doktorského studia očekávat a co pro ně udělat najdete na této stránce.