Nacházíte se v sekci: Zájemci o studium » Semináře a kurzy » Vyrovnávací kurzy matematiky

Vyrovnávací kurzy matematiky

S matematikou se v různě formě setkávají studenti snad všech oborů, které Přírodovědecká fakulta UP nabízí. Nemusí jít zrovna o hlavní předmět, a přesto dokáže některé ze studentů pěkně potrápit. Paradoxně největší problémy jsou způsobeny nedostatečnými znalostmi středoškolské matematiky. Na základech, které chybí, lze pak jen těžko stavět.

Proto (letos poprvé) nabízíme studentům nastupujícím do prvních ročníků PřF UP Vyrovnávací kurzy matematiky. Jde o sedm kurzů, které budou probíhat vždy v pátky odpoledne. V rámci těchto kurzů bude opakována a procvičována středoškolská matematika: algebraické výrazy, rovnice, nerovnice, logaritmické a exponenciální funkce, analytická geometrie, goniometrie, planimetrie a stereometrie. První z těchto kurzů začne po Velikonocích, tj. v pátek 6. 4. 2018, poslední kurz proběhne v pátek 18. 5. 2018.

Tyto kurzy budou vedeny zkušenými lektory z obou matematických kateder a jsou určeny především těm uchazečům o studium, které čekají přijímací zkoušky z matematiky a dále těm, kteří cítí nedostatky ve svých znalostech SŠ matematiky a chtějí být na studium na VŠ více připraveni.

Všechny nabízené kurzy jsou zdarma. Je možno se přihlásit na všechny, nebo i pouze na jeden z nabízených kurzů. Podrobný rozpis kurzů a přihláška je k nalezení zde.

Všichni zájemci jsou vítáni!

Harmonogram pro rok 2018

6. 4. 2018 Algebraické výrazy, 15:00 - 18:15, učebna 5.008

Přednášející: Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D.

Obsah kurzu: Rozklad mnohočlenů, úprava algebraických výrazů, složené zlomky, práce s mocninami a odmocninami, dělení polynomu polynomem, práce s faktoriálem a kombinačními čísly, vyjádření neznámé ze vzorce

13. 4. 2018 Rovnice a nerovnice, 15:00 - 18:15, učebna 5.008

Přednášející: Mgr. Jana Burkotová, Ph.D.

Obsah kurzu: Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, soustavy rovnic a nerovnic

20. 4. 2018 Analytická geometrie, 15:00 - 18:15, učebna 5.008

Přednášející: RNDr. Jiří Fišer, Ph.D.

Obsah kurzu: Různé rovnice přímky, směrnice přímky, polohové úlohy a metrické úlohy v rovině; analytická geometrie kuželoseček - kružnice, parabola, hyperbola, elipsa, vzájemná poloha přímky a kuželosečky; množiny bodů v rovině zadány rovnostmi a nerovnostmi

27. 4. 2018 Exponenciály a logaritmy, 15:00 - 18:15, učebna 5.008

Přednášející: Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D.

Obsah kurzu: Exponenciální funkce, exponenciální rovnice a nerovnice, logaritmická funkce, logaritmické rovnice a nerovnice

4. 5. 2018 Goniometrie, 15:00 - 18:15, učebna 5.008

Přednášející: Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D.

Obsah kurzu: Definice goniometrických funkcí, jejich grafy, vztahy mezi funkcemi, algebraické výrazy s goniometrickými funkcemi, goniometrické rovnice a nerovnice

11. 5. 2018 Planimetrie, 15:00 - 18:15, učebna 5.008

Přednášející: RNDr. Marie Chodorová, Ph.D.

Obsah kurzu: Mnohoúhelníky, shodnost a podobnost trojúhelníků, pravoúhlý trojúhelník, Pythagorova věta, Thaletova věta, Euklidovy věty, osová a středová souměrnost, rotace, posunutí, podobná zobrazení

18. 5. 2018 Stereometrie, 15:00 - 18:15, učebna 5.008,

Přednášející: RNDr. Marie Chodorová, PhD.

Obsah kurzu: Volné rovnoběžné promítání, polohové vlastnosti útvarů v prostoru: přímka-přímka, přímka-rovina, rovina-rovina; metrické úlohy - odchylka rovin, odchylka přímky a roviny, vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost bodu od roviny

Všechny kurzy proběhnou v hlavní budově PřF UP, 17. listopadu 12, Olomouc.

Kontakt: iveta.bebcakova@upol.cz


Kurz je financován z prostředků projektu OP VVV - Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337


Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.cz
tvorba webu Winternet