Olomoucké dny aplikované matematiky

28. a 29. června 2004

 

Ve dnech 28.-29. 6. proběhla v budově přírodovědecké fakulty v Hejčíně konference ODAM'2004. Olomoucké dny aplikované matematiky se konají každoročně od r. 1996. V lichých rocích jsou zaměřeny na aplikace matematiky v deterministických modelech s aplikacemi v technice, v sudých rocích je pak konference zaměřena na pravděpodobnost a statistiku.

Konferenci slavnostně zahájil prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc., Dr. h. c., přivítal na ní odborníky z bratislavských, brněnských, královéhradeckých a pražských vysokých škol, z domácí olomoucké univerzity i z mimouniverzitních pracovišť. S radostí nalezl mezi přítomnýmí přednášejícími známé tváře, doktorandy či nedávné absolventy doktorandského studia.

Úvodní zvanou přednášku Metoda bootstrap přednesla doc. RNDr. Zuzana Prášková z katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky Univerzity Karlovy (na fotografii uprostřed).

S příspěvkem Ztráta informace restrikcí základní škály seznámil účastníky konference prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Půlpán, CSc. z katedry matematiky Univerzity Hradec Králové. Další přednášku Variabilita intelektové výkonnosti dětí v průběhu pracovního týdne přednesli RNDr. Marie Budíková, Dr. a doc. PhDr. Jiří Dan, Csc. z Masarykovy univerzity v Brně.

Velmi početnou skupinu tvořili účastníci z Ústavu merania Slovenské akademie věd z Bratislavy, vedenou prof. RNDr. Gejzou Wimmerem, DrSc. a RNDr. Viktorem Witkovskym, CSc. Jako první z této skupiny přednesl Mgr. Alexander Savín příspěvek Inferencia o strednej hodnote v modeli jednoducheho triedenia s pevnymi a náhodnými efektmi, potom následovaly přednášky Mgr. Kláry Hornišové Vnutorna linearizacia nelinearnej regresie a oblasti spolahlivosti a Mgr. Barbory Arendacké Konfidenční intervaly pre variačný komponent v modeli s dvomi variačnými komponentami. Další bratislavskou skupinu tvořili zástupci katedry pravděpodobnosti a statistiky Univerzity Komenského - RND. Milan Stehlík, Ph.D. přednesl příspěvek Statistické úlohy citlivé na software a Mgr. Jan Mačůtek, Ph.D. příspěvek Corresponding pairs of discrete and continuous univariate distributions.

Z mimouniverzitních pracovišť vystoupili s příspěvkem Statistické problémy v metrologii Ing. Ivan Hora ze Základny pro metrologii a technický dozor (Laboratoře ionizujícího záření) Armády České republiky a s příspěvkem Rozpoznávání modulačního signálu prof. Ing. Andrej Lúč, Csc. z firmy URC Prostějov. Oba uvedli velmi zajímavé problémy z aplikací matematiky v metrologii a radiotechnice.

Z členů katedry matematické analýzy a aplikací matematiky PřF UP Olomouc vystoupili doc. RNDr. Jana Talašová, CSc. s přednáškou Fuzzy metody rozhodování v podmínkách rizika, Mgr. Jana Vrbková s přednáškou Analýza průtoku krve, doc. RNDr. Pavla Kunderová, CSc. s přednáškou Různé přístupy k problému rušivých parametrů v lineárních modelech, Mgr. Jaroslav Marek s přednáškou Nepřesnosti v zeměpisných měřeních a H-optimální odhady a RNDr. Ivo Müller, Ph.D. s přednáškou O konfidenčních intervalech v kalibračním modelu. Konferenci uzavíral příspěvek prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc., Dr. h. c. a doc. RNDr. Evy Tesaříkové, CSc. s názvem Vliv nelinearity statistického modelu na silofunkci testu. K domácím účastníkům patřila RNDr. Eva Reiterová, Ph.D. z katedry psychologie FF UP Olomouc, která se zabývala tématem Testy z experimentální psychologie.

Celkem bylo během konference předneseno 18 přednášek. Příspěvky účastníků konference budou vydány ve sborníku a jeho elektronická verze bude k dispozici na internetových stránkách katedry.

Pořadatelé mohou s radostí kostatovat, že konference ODAM vstoupila do povědomí odborné veřejnosti a k letošním účastníkům přibyli mladí vědečtí pracovníci. Složení účastníků konference a rostoucí zájem o aktivní účast na ní vzbuzují naději, že Olomoucké dny aplikované matematiky se stanou významnou a vyhledávanou konferencí.

 

Mgr. Jaroslav Marek

katedra MAaAM, PřF UP