Mnohorozměrná statistika

Mnohorozměrná statistika se zabývá vztahy mezi několika proměnnými, které mohou být kvantitativní či kvalitativní povahy. Téměř všechna data, se kterými se v praxi setkáváme (nejčastěji ve formě datových tabulek), jsou mnohorozměrná. Pro jejich statistickou analýzu byly vyvinuty speciální metody, které jsou schopny mnohorozměrnou informaci zpracovat. Je možné tak data například shlukovat do skupin podobných objektů, klasifikovat do předem stanovených tříd (zdravý - nemocný), kvantifikovat vztahy mezi proměnnými pomocí regresní analýzy, nebo redukovat dimenzi dat.  Více například na https://en.wikipedia.org/wiki/Multivariate_statistics.  

Kdo se odbornému zaměření věnuje