Geostatistika

Na základě bilaterální dohody o spolupráci uzavřené v rámci programu SOCRATES–ERASMUS mezi Katedrou matematické analýzy a aplikované matematiky PřF UP a Institutem pro teorii pravděpodobnosti, statistiku a pojistnou matematiku Technické univerzity ve Vídni se uskutečnil v týdnu od 7.2. do 11.2. 2000 v budově PřF v Hejčíně intenzivní výukový kurz s názvem Geostatistika. Kurz vedl prof. Rudolf Dutter, který stojí v čele výše uvedeného institutu.

Obsahem kurzu bylo, vedle základů popisné geostatistiky, především zkoumání takových stochastických procesů, kdy náhodná funkce splňuje tzv. podmínku stability 2. řádu, tj. kdy apriorní rozdělení pravděpodobností hodnot zkoumané veličiny je v každém bodě uvažovaného prostoru stejné a vzájemné závislosti mezi hodnotami v jednotlivých bodech prostoru jsou určovány pouze vzdáleností a směrem a nikoliv konkrétním umístěním těchto bodů v prostoru.

Takové náhodné funkce lze výstižně a velmi efektivně charakterizovat tzv. variogramy. Pomocí speciální interpolační metody zvané kriging (jméno má podle jihoafrického geostatistika D. G. Krigeho) je pak možno s využitím variogramu přibližně vypočteného z naměřených dat usuzovat na hodnoty zkoumané veličiny v těch místech prostoru, kde nebylo možno měření provádět. Tak např. z určité struktury koncentrace diamantů naměřené na vlastním pozemku může jeho majitel za určitých okolností získat dobrou představu o jejich výskytu na sousedním pozemku, o jehož koupi uvažuje.

Kurz probíhal celých pět dnů od rána do večera, v posluchárně pořádající katedry a v její počítačové učebně, za velkého zájmu studentů i pedagogů a za vskutku mimořádného pracovního nasazení prof. Duttera. Teoretické přednášky (při jejichž sledování byla studentům oporou skripta prof. Duttera) byly kombinovány s cvičeními, kde studenti řešili konkrétní zadané problémy pomocí programového produktu GEOSAN. Tento softwarový nástroj byl prof. Dutterem na katedře MAaAM PřF UP po skončení kurzu ponechán k dalšímu bezplatnému využívání, a to včetně uživatelské dokumentace.

Kurz Geostatistika prof. Duttera navázal na předchozí přednáškovou a pedagogickou činnost specialistů obou kateder na partnerských pracovištích, která se v rámci programů SOCRATES a TEMPUS uskutečňovala v minulých dvou letech.

Kliknutím na obrázek získáte plnou velikost fotografie.

[ZPĚT]